Våra hästar

Bianco - Pura raza espanola

valack, f - 2013, 160cm 


Miami - svenskt halvblod

valack, f - 2008, 170cm

Gentil XL - Pura Raza Espanola

valack, f -2008, 163cm

Siroco - Iberisk

valack, f - 2009, 163cm


Oportuno - Pura Raza Espanola

valack f - 2010, 168cm

Zara - Friser korsning

sto, f - 2010, 160cm

Raffe - lettiskt halvblod

valack, f - 2008, 166cm

Dockan- 

sto, f - 2006, 148cm


Prince-  Pura raza espanola 

valack, f - 2012, 153cm 


Jasmine- 

sto, f - 2010, 148cm


Zecura - shettis

sto, 

Rödelie- shettis

sto, 

Palermo

valack, f. - 2003, 130 cm

Nikki

Sto, f. 2002


Sissi

Sto, f - 2009, 155cm


Cohiba

Sto, f. - 2007


Freja

Sto, f. 2001